Vecauces pils vēstures ekspozīcijas labiekārtošana un papildināšana

VKKF finansētais projekts „Zemgales kultūras programma 2015”
Projekta līdzfinansētājs SIA LLU MPS „Vecauce”
Projekta iesniedzējs biedrība „Vecauces muiža”

Šis 2015.gada decembrī realizētais projekts ir turpinājums 2014.gadā iesāktajam darbam - Vecauces vēstures pētniecība un Vecauces pils vēstures ekspozīcijas papildināšana, piesaistot mākslas zinātņu maģistri Inu Līni un datorgrafiķis Rihardu Rudzīti. Projekta rezultātā izgatavotas 4 planšetes: Vecauce un dzelzceļš, Vecauces miesta aizsākumi, Vecauces miests, uzņēmējdarbība Vecaucē 19.gs. beigās un 20.gs.sākumā. Atsevišķi sagatavoti un eksponēti 5 attēli - 3 litogrāfiju kopijas un 2 fotogrāfijas. Bagātais ilustratīvais un tekstu materiāls uzskatāmi izgaismo priekšnoteikumus Vecauces kā nozīmīga kultūrvēsturiska centra un ekonomiski strauji augošā Vecauces miesta izveidei 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā.
Vecauces pils vēstures ekspozīcijas labiekārtošana un papildināšana

Vecauces pils parka un dārza arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

Projekta finansētājs VKKF
Projekta līdzfinansētājs SIA LLU MPS „ Vecauce”
Projekta iesniedzējs SIA LLU MPS „ Vecauce”

Bijušie muižu parki ir Latvijai nozīmīga kultūrvēsturiska dabas bagātība. To liktenis 20. gadsimtā nav bijis pārlieku rožains. Lielu kaitējumu nodarīja agrārā reforma, abi pasaules kari. Savukārt vēlāk senie dārzi nezināšanas dēļ tika vai nu ļoti sapucēti vai nekopti un aizaudzēti - zaudēja struktūru, sākotnējo kompozīciju un ainavu. Senu parku kopšana un atjaunošana nav vienkārši paveicama. Tāpēc, lai atjaunotu Vecauces parku ļoti nepieciešams speciālistu viedoklis.
 Ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu tika veikta Vecauces pils parka un dārza arhitektoniski mākslinieciskā izpēte (AMI). Izpētes darbu veica arhitekte Kristīne Veinberga un Juris Zviedrāns. Interesanti un vērtīgi  ir AMI secinājumi:
„Esošie bijušās Vecauces muižas dārzi laika gaitā daudz cietuši un noplicināti vēsturiska dārza izpratnē”.

Regulārajam dārzam ir tikai novietne un daļēji reljefs. Tā daļā iespējams veidot regulāru dārzu, atjaunojot sākotnējo reljefu, dalījumu un pamata plānojumu ar parteru un lejas terasēm ar bosketiem. Tas būtu dārzs ar puķēm, derīgiem un skaistiem augiem, smaržīgiem krūmiem, kā arī nelieliem augļu kokiem. Dārzs svinībām, atpūtai, bet arī pilij nepieciešamo puķu un augu dārzs. Dārzam apkārt jāierīko žogs vai kāds cits blīvs norobežojums. Dārza galā atjaunojams dīķis, likvidējami ieaugušie koki. Paugura daļā sakārtojams reljefs un atjaunojami krūmu stādījumi. Iespējams atjaunot arī kādu no bijušajām siltumnīcām zaļumu un stādu audzēšanai.

Ainavu dārzā B rekomendējams atjaunot vēsturisko dārza plānojumu un kompozīciju – izveidot vēsturisko dārzu, kas stilistiski atbilst pils arhitektūrai. Tas ir plašs, gaišs dārzs ar laucēm, atsevišķiem kokiem un tāliem skatiem. Dārzs pastaigām ar lielo celiņu loku. Atjaunojama vecā ceļa trase dārza malā, kas kalpotu arī kā ceļš cauri dārzam uz tālāko dārza daļu aiz ceļa un bērnu dārzu. Rekomendējams celiņiem ierīkot cieto grants segumu un izvērtēt iespēju atjaunot grants (cieto grants) segumu arī daļā pie pils un piebraucamam ceļam. Dārza malā atjaunojami malas stādījumi – krūmi, koki. Esošie krūmi kopjami un ataudzējami. Dārza tālākā daļā (II daļa) sakārtojami apstādījumi, atjaunot krūmus.

Pagalma daļā jāatjauno stādījumi  daļā pret klēti. Likvidējami visi sekundārie dekoratīvie stādījumi zālienā laukuma daļā un gar tā malām.

Ainavu  dārzā C rūpīgi izvērtējami esošie koki. Jāataudzē esošie dekoratīvo krūmu stādījumi, tos nepļaujot. Dīķis jāiztīra, jāsakārto krastu malas un caurteces.”

Parka atjaunošana būs ilgs un pacietīgs darbs. Mums, ikdienas darbu darītājiem, kas uztur Vecauces parku, liels ieguvums bija ne tikai 2 sējumos sagatavotais izpētes projekts, bet daudzās sarunas ar abiem speciālistiem.  Ļoti ceru, ka ar laiku izdosies atjaunot Vecauces parku un dārzus ar nepārspīlētu atieksmi pret apkārtējo vidi.

Interesenti ar Vecauces muižas parka AMI materiālu var iepazīties Vecauces pilī. 
Rekomendācijas
Rekomendācijas